Ugovor o opskrbi plinom- GPZ-Opskrba

Updated on
min reading

Ugovor o opskrbi plinom je službeni dokument kojim se utvrđuju uvjeti poslovanja između korisnika i opskrbljivača plinom. Ugovorom su određene sve bitne stavke koje obvezuju obje strane. A ugovorom su propisane slijedeći uvjeti i obveze.

Na što se sve obvezujem sklapanjem ugovora za plin?

Sklapanje ugovora

Sami ugovor se temelji na odrednicama Zakona o tržištu plina, Općih uvjeta opskrbe plinom, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina, Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, Uredbe o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom i Cjenicima nestandardnih usluga koje donose Opskrbljivač i Operator distribucijskog sustava. Navedeno su glavni propisi koji određuju cjelokupno poslovanje u plinskom sektoru.

Postupak sklapanja ugovora o opskrbi se započinje ispunjavanjem zahtjeva za sklapanje ugovora. Zahtjev možete potražiti na web stranici kompanije, koji netom nakon treba poslati:

 • poštom na: Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb
 • osobno na šalter Urudžbenog zapisnika na adresi Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb

Uz zahtjev potrebno je priložiti određenu dokumentaciju:

Fizička osoba:

 • dokaz vlasništva
 • preslika osobne iskaznice
 • energetska suglasnost (izdaje distributer)

 

Pravna osoba:

 • dokaz vlasništva
 • izvadak iz sudskog registra
 • energetska suglasnost (izdaje distributer)

 

Najmoprimci:

 • ugovor o najmu
 • ovjerena izjava o solidarnom podmirenju novčanih obveza

 

Kotlovnica/zajedničko mjerenje:

 • međuvlasnički ugovor
 • odluka o predstavniku stanara
 • ugovor o upravljanju građevinom
 • dokaz vlasništva
 • energetska suglasnost

Uvjeti propisani ugovorom

Nakon što ste potpisali ugovor za opskrbu plinom, sama opskrba počinje u roku od osam dana od ispunjenja tehničkih uvjeta za puštanje plina, a opskrba završava prestankom važenja ugovora. Ugovor se sklapa na ugovorno vrijeme od jedne godine, a ukoliko korisnik ne obavijesti o prestanku ugovora, isti se automatski produžuje na neodređeno vrijeme. Valja naglasiti kako ste nakon potpisivanja ugovora ovlašteni raskinuti ugovor u roku od 30 dana, no nakon toga sve stavke propisane ugovorom će postati važeće.

Najvažnije odredbe ugovora su obveze opskrbljivača koje se svode na pouzdanu i kvalitetnu isporuku plina u skladu sa svim propisima.

Kupac se pak obvezuje da će plin koristiti samo za vlastitu potrošnju, koju će redovito plaćati prema obračunu opskrbljivača i važećim cijenama.

Cijene su ugovorno određene, a temelje se na HERA-inoj odluci donesenoj u sklopu metodologije kojom se određuju cijene za sve isporučitelje plina u RH.

Prijevremeno raskinuće ugovora podrazumijeva podnošenje pisane obavijesti, i to najmanje petnaest dana prije dana s kojim želite prekinuti isporuku plina. Korisnik prije raskida mora imati podmirene sve financijske obveze prema opskrbljivaču. Zahtjev za raskid se podnosi pisanim putem, a nastupa na snagu 15 dana od dana kad ga je primila druga ugovorna strana.

Raskid ugovora
Raskid nastupa na snagu 15 dana nakon primitka zahtjeva od druge ugovorne strane

Korisnik ima obveze plaćanja mjesečnih računa na vrijeme i u roku. Rok plaćanja računa je osam dana od dana izdavanja računa. Račun dospijeva na naplatu istekom zadnjeg dana u mjesecu. Ukoliko korisnik ne dobije mjesečni račun, obvezan je obavijestiti opskrbljivača koji će mu potom izdati presliku računa.

Opskrbljivač ima zakonski pravo obračunati zateznu kamatu od dana dospijeća računa do dana kada je kupac uplatio sredstva na račun opskrbljivača.

Ne podmiri li korisnik obveze na vrijeme, primit će opomenu isporučitelja na kućnu adresu. Ako nakon isteka roka navedenog u opomeni korisnik i dalje ne plati račun, slijedi obustava isporuke plina.

Evo kada je opskrbljivač ovlašten pokrenuti postupak obustave:

 • Obustava isporuke plina
 • Nije podnesen zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva nad nekretninom,
 • Nije sklopljen novi ugovor o opskrbi u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe ili prestanka pravne osobe,
 • Kupac nije omogućio ili nije dostavio očitanje plinomjera na poziv operatora distribucijskog sustava, i to dva puta uzastopno,
 • Kupac nije podmirio novčane obveze nakon isteka roka iz opomene,
 • u slučaju neovlaštene potrošnje plina.

U ovom članku predstavljeni su glavni ugovorni uvjeti kojih bi se i korisnici i opskrbljivači trebali pridržavati. Možda svakako najkorisniji savjet na kraju jest, da čitate pažljivo sve ugovorne uvjete prije potpisivanja, kako biste izbjegli kasnije neugodnosti. 

Čitajte pažljivo sve ugovorne stavke!