Sklapanje ugovora- HEP Opskrba

Updated on
min reading

Ukoliko želite ostvariti mjesečne novčane uštede, no HEP je i dalje Vaš primarni izbor za opskrbljivača strujom, preporučujemo korištenje jeftinije tarife koju nudi HEP Opskrba. Nastupom HEPI tarife na tržište, kupci ne mogu automatski prijeći na nove cijene, već je potrebno prije proći kroz postupak za promjenu opskrbljivača.

Procedura za sklapanje ugovora

Nakon promjene, spremni ste za sklapanje novog ugovora. Na internetskoj stranici HEP Opskrbe nalazi se online zahtjev za sklapanje ugovora. Potrebno je ispuniti obrazac, te navesti sve tražene podatke.

Nakon dostave zahtjeva, HEP Opskrba će izraditi ugovor koji će Vam biti dostavljen na kućnu adresu u dva primjerka. Primit ćete jedan primjerak punomoći i jednu frankiranu kuvertu s plaćenom poštarinom. Pažljivo pročitajte ugovor, i ako su svi navedeni podaci točni i istiniti, u frankiranu kuvertu umetnite jedan potpisani primjerak ugovora i punomoći, te pošaljite natrag poštom. Nakon provedene procedure, dobit ćete potvrdu o provedenom postupku putem elektronske pošte.

Cijene usluga

HEP Opskrba izrađuje cjenik za sve tarifne modele u ponudi. Sklapanjem ugovora pristajete na ugovorno obvezivanje od jedne, dvije ili tri godine.

Napomena: ukoliko kupac pisanim putem ne obavijesti opskrbljivača 30 dana prije isteka ugovora o željenom raskidu, ugovor se automatski produžuje na daljnji rok od 12 mjeseci.

Ovisno o dužini ugovora, ostvarujete i određene popuste koji se povećavaju razmjerno s dužinom obveze. Primjena ugovora o opskrbi počinje prvog radnog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je izdana potvrda o usklađenju kod Operatora mreže (HEP ODS).

Kupac je dužan obavijestiti HEP o bilo kakvim promjenama u podacima navedenima u ugovoru, i to bez ikakve odgode. Nakon toga, HEP će izraditi novi ugovor koji će biti dostavljen kupcu u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za promjenom podataka.

Ako pak dođe do promjene vlasnika ili ukidanja obračunskog mjernog mjesta, kupac ima obvezu dostaviti HEP-u zahtjev za ukidanjem obračunskog mjernog mjesta, i to najkasnije u roku od 5 dana prije isteka tekućeg mjeseca. Zahtjev se dostavlja pisanim putem ili online.

Račune za struju ćete morati plaćati sredinom slijedećeg mjeseca za potrošnju u prethodnom mjesecu. Zakonski su kupci obvezni podmirivati račune na vrijeme. Rok dospijeća je naznačen na svakom izdanom računu. Ukoliko kupac kasni s plaćanjem, HEP ima pravo naplatiti zateznu kamatu, koja trenutno iznosi 12 posto za kategoriju kućanstva. Sve dok kupac ne podmiri sva dugovanja, ne ostvaruje pravo promjene opskrbljivača. Sve prigovore vezane uz račune, možete dostaviti pisanim putem ili putem elektroničke pošte na: [email protected], i to najkasnije u roku od 8 dana nakon zaprimanja računa.

Ukoliko kupac ne podmiri novčane obveze u roku od naknadnog ispunjenja (30 dana od dostave opomene), HEP će zatražiti obustavu isporuke struje. Ponovna uspostava struje bit će omogućena u roku od 24 sata nakon ispunjenja svih dospjelih obveza. Svi kupci imaju pravo prigovora na obustavu isporuke struje. Prigovor se podnosi pisanim putem uz prilog dokumentacije koja svjedoči o utemeljenosti prigovora. Kupac mora podnijeti prigovor u roku od 30 dana od dana nastanka razloga za podnošenje prigovora. HEP ima obvezu riješiti reklamacije u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora. 

Ugovorna obveza može se raskinuti u roku od sedam radnih dana od sklapanja ugovora, te nije potrebno navođenje razloga za raskid. Ugovor se može raskinuti i u slučaju nesuglasnosti potrošača s promjenom općih uvjeta ili promjenom cijene, ali u tom slučaju je dužan dostaviti pisanu obavijest o raskidu ugovora u roku od 15 dana počevši s danom objave promjena. Iako HEP jamči da neće mijenjati cijene sve dok ugovor traje, korisnik ima pravo prelaska s jedne na drugu tarifu, ili u slučaju promotivnih ponuda, korisnik se može pretplatiti i početi s korištenjem iste. Međutim, u tom slučaju HEP može naplatiti prijevremeni raskida prijašnjeg ugovora. Ukoliko se promjena cijena ipak dogodi, HEP je dužan obavijestiti korisnika putem obavijesti ili objave na internetskoj stranici najmanje 30 dana prije samog stupanja novih cijena na snagu.

O svim izmjenama uvjeta ugovora, HEP će obavijestiti kupce putem internetske stranice, i pisanim putem, i to u roku od najmanje 30 dana prije stupanja na snagu navedenih promjena. Ako se kupac ne slaže s izmjenama ugovora, ima pravo na raskid ugovora. U tom slučaju, pisanim putem u roku od 20 dana od objave stanovitih izmjena, mora obavijestiti opskrbljivača o raskidu ugovora.

Sve izmjene i dopune ugovornih uvjeta, HEP mora učiniti dostupnim za sve kupce.