Raskid ugovora za plin

Updated on
min reading

Sklapanje ugovora za opsrkbu plina se provodi na određeno vrijeme od jedne godine. Baš kao i svaki drugi ugovor, i ovaj također donosi određene obveze za kupca i opskrbljivača.

Zato je bitno pri sklapanju ugovora biti pažljiv s detaljnim čitanjem svih uvjeta koji proizlaze iz ugovornog obvezivanja. Važan element ugovora je i otkazivanje ugovora, te koje su posljedice otkazivanja.

Uvjeti ugovora

Nakon što ste potpisali ugovor za opskrbu plinom, sama opskrba počinje u roku od osam dana od ispunjenja tehničkih uvjeta za puštanje plina, a opskrba završava prestankom važenja ugovora. ugovor se sklapa na ugovorno vrijeme od jedne godine, a ukoliko korisnik ne obavijesti o prestanku ugovora, isti se automatski produžuje na neodređeno vrijeme.

Opskrbljivač će dostavljati račun za transport plina dva puta mjesečno;  prvi u mjesecu s plaćanjem do 15. radnog dana u mjesecu i 15. dana u mjesecu s rokom plaćanja do zadnjeg dana u mjesecu.

Prijevremeno otkazivanje ugovora

Ukoliko želite prijevremeno raskinuti ugovor, potrebno je podnijeti pisanu obavijest, i to najmanje petnaest dana prije dana s kojim želite prekinuti isporuku plina. Ugovor će biti uspješno otkazan ako je korisnik na dan raskida podmirio sve financijske obveze prema opskrbljivaču koje su proizašle iz potrošnje utrošene tijekom određenih godina korištenja. Zahtjev za raskid ugovora podnosi se pismenim putem, a pravni učinci nastupaju na snagu petnaest dana nakon što ga je primila druga ugovorna strana.

Zahtjev za raskid ugovora mora se podnijeti 15 dana prije dana s kojim želite prekinuti isporuku.

Obveze korisnika

Korisnik ima obveze plaćanja mjesečnih računa na vrijeme i u roku. Rok plaćanja računa je osam dana od dana izdavanja računa. Račun dospijeva na naplatu istekom zadnjeg dana u mjesecu. Jedna od mogućnosti jest i da korisnik ne dobije mjesečni račun. U tom slučaju obvezan je obavijestiti opskrbljivača koji će mu potom izdati presliku računa. Ako ne podmirite novčane obveze na vrijeme, opskrbljivač ima zakonski pravo obračunati zateznu kamatu od dana dospijeća računa do dana kada je kupac uplatio sredstva na račun opskrbljivača.

Korisnik ima obvezu plaćanja računa na vrijeme!

Obustava isporuke plina

U slučaju kašnjenja plaćanja, korisnici će primiti pisanu opomenu na kućnu adresu koja će imati navedeni rok plaćanja obveza. Ako kupac nakon isteka roka plaćanja iz opomene ne podmiri obveze, opskrbljivač će podnijeti nalog za obustavu daljnje isporuke plina.

U slijedećim situacijama opskrbljivač ima pravo obustaviti isporuku plina:

  • Obustava isporuke plina
  • Nije podnesen zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva nad nekretninom,
  • Nije sklopljen novi ugovor o opskrbi u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe ili prestanka pravne osobe,
  • Kupac nije omogućio ili nije dostavio očitanje plinomjera na poziv operatora distribucijskog sustava, i to dva puta uzastopno,
  • Kupac nije podmirio novčane obveze nakon isteka roka iz opomene,
  • u slučaju neovlaštene potrošnje plina.