Sklapanje ugovora- GEN-I

Updated on
min reading

Napravili ste računicu, istražili ste pojedine kompanije za opskrbu električnom energijom, a Vaš konačni izbor je GEN-I? Slijedi postupak promjene opskrbljivača, a potom sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom. A na što se sve obvezujete navedenim sklapanjem ugovora, donosimo u nastavku.

Procedura sklapanja ugovora

Prije početka opskrbe električnom energijom, potrebno je promijeniti opskrbljivača, te dobiti ovlaštenje HEP-a za prelazak na novog opskrbljivača strujom. Ukoliko ste se odlučili na taj korak, potrebno je kontaktirati GEN-I, a zatim započeti sklapanje ugovora. Svaki ugovor sa sobom nosi određene obveze, a svi uvjeti koji proizlaze iz ugovora su jasno navedeni u istom.

Opskrbljivač se ugovorom obvezuje na:

  • Opskrbu električnom energijom na način propisan ugovorom, osim u slučaju više sile, prekida isporuke zbog ponašanja kupca, neovlaštene potrošnje, zbog prekida isporuke koja nije u nadležnosti opskrbljivača,
  • Opskrbljivač će u okviru ugovora za kupca besplatno izvršiti postupak promjene opskrbljivača i arhiviranje podataka o mjernim vrijednostima (u elektronskom obliku) za razdoblje od najmanje godinu dana,
  • Opskrbljivač se obvezuje usluge opskrbe električnom energijom obavljati pouzdano i kvalitetno.

Obveze kupca:

  • Preuzimanje električne energije pod uvjetima propisanim ugovorom,
  • Obveza javljanja bilo kakvih promjena bitnih za ugovor (promjena imena, prebivališta i slično), i to najkasnije u roku od osam dana nakon nastupanja promjena,
  • Podmirivanje obveza u roku i pod uvjetima određenim ugovorom,
  • Omogućivanje ODS-u izvođenje svih radnji za koje je zakonski zadužen.

Cijene proizvoda

Cijene usluga su određene od strane opskrbljivača u sklopu cjenika usluga. Cijene koje plaća kupac su one koje su važeće na dan sklapanja ugovora. Moguća je promjena cijena, no ukoliko je kupac sklopio ugovor pod akcijom nepromjenjivih cijena, tada one ostaju nepromijenjene za cijelo vrijeme trajanja akcije (promjena cijena je pak moguća u slučaju promjene poreza i drugih troškova koji se plaćaju uz cijenu struje). Promjena cijena je moguća nakon isteka akcije, a tada će kupac biti obaviješten o istoj najmanje 15 dana prije nastupa novih cijena na snagu. U slučaju nezadovoljstva novima cijenama, kupac ima pravo promijeniti opskrbljivača, bez plaćanja naknade, te je dužan to učiniti u najkraćem mogućem roku. Ugovorom su određene cijene jedinstvene dnevne tarife, te više i niže dnevne tarife.

Ovisno o korištenom tarifnom modelu, bit će obračunate pripadajuće cijene. Kupac ima obvezu podmirivanja mjesečnih obveza, te će od opskrbljivača primati račun za primljene usluge. Kupac je opskrbljivaču dužan platiti obveze iz računa 10 dana nakon izdavanja obračunskog računa. U slučaju kašnjenja plaćanja obveza, opskrbljivač može obračunati zakonske zatezne kamate od dana dospijeća do dana plaćanja računa. Ukoliko imate prigovor na račun, možete podnijeti reklamaciju u pisanom obliku, i to najkasnije u roku od 15 dana od izdavanja računa. Reklamacije se kupcu ne naplaćuju. 

Ugovor se sklapa na 12 mjeseci. U slučaju da kupac u pisanom obliku ne obavijesti opskrbljivača o raskidu ugovora, on se automatski produžuje na slijedećih 12 mjeseci. Ukoliko kupac želi promijeniti opskrbljivača, slobodan je to učiniti bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovora, no mora pismeno obavijestiti opskrbljivača 30 dana prije. Ukoliko se raskid ugovora vrši zbog neispunjenja obveza opskrbljivača, kupac može raskinuti ugovor bez otkaznog roka. Raskid je moguć i od strane opskrbljivača zbog slijedećih uvjeta:

  • Nepodmirivanje mjesečnih obveza ni u roku od 15 dana od zaprimanja pismene obavijesti (raskid ugovora bez otkaznog roka),
  • Ako su bilo koji podaci navedeni u ugovoru neistiniti ili netočni (raskid ugovora s otkaznim rokom od 15 dana),
  • Ako kupac neovlašteno koristi električnu energiju i onemogućava postupak kontrole, a to ne spriječi u roku od 15 dana od pismene obavijesti (moguć raskid ugovora bez otkaznog roka).