Elektroenergetska suglasnost

Updated on
min reading

Elektroenergetska suglasnost je temeljni dokument za sve korisnike električne energije. Svi potencijalni, ali i trenutni kupci električne energije moraju ga posjedovati, jer je to uvjet za dobivanje statusa kupca električne energije.

Njime se utvrđuju sve tehnički uvjeti, te financijske obveze za priključenje na mrežu. Posjedovanje elektroenergetske suglasnosti je obvezno i slučaju povećanja priključne snage, a ukoliko ste u postupku promjene opskrbljivača strujom, među ostalim podacima morat ćete ostaviti i broj elektroenergetske suglasnosti.

Elektroenergetsku suglasnost izdaje HEP na zahtjev potrošača. Ako se ne iskoristi, prestaje vrijediti u roku od tri godine. Sve troškove izdavanja suglasnosti snosi podnositelj zahtjeva.

Postupak pribave elektroenergetske suglasnosti

Ukoliko planirate gradnju novog objekta, preduvjet za dobivanje elektroenergetske suglasnosti jest građevinska dozvola. Uz građevinsku dozvolu potrebno je:

Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti možete pronaći na web stranicama HEP-a, a podnosi se u pisanom obliku. U zahtjevu treba navesti slijedeće podatke:

 • Podaci potrebni za ispunjavanje zahtjeva za elektroenergetsku suglasnost
 • Adresa građevine,
 • Naziv kupca, adresa i OIB te ime i prezime ovlaštenog potpisnika (za poduzeća); ili ime, prezime, adresa i OIB (za fizičku osobu),
 • Kontakt podatke podnositelja zahtjeva,
 • Opis građevine koju želite priključiti na mrežu (primjerice, obiteljska kuća, poslovna građevina, i slično),
 • Jasno naznačiti radi li se o postojećoj ili budućoj građevini,
 • Kopija katastarskog plana s ucrtanom građevinom za koju tražite priključak (mikrolokacija). U slučaju da se građevina nalazi izvan građevnog područja, potrebno je dostaviti podlogu iz koje je vidljiva makrolokacija Vaše građevine (karta u mjerilu npr. 1:5000 i sl.),
 • Dokaz o vlasništvu nad zemljištem na kojem namjeravate graditi građevinu ili nad postojećom građevinom - ZK izvadak, kupoprodajni ugovor i slično,
 • Odabir vrste priključka – jednofazni ili trofazni,
 • Odabir tarifnog modela – jednotarifni, dvotarifni, samonaplatno brojilo i slično,
 • Tražena priključna snaga u kW,
 • Potrebno je definirati vrstu priključka, tarifni model i traženu vršnu snagu za svako mjerno mjesto (brojilo) u građevini,
 • Planirani datum priključenja.

Rok za dobivanje elektroenergetske suglasnosti
Nakon maksimalno 30 dana HEP mora donijeti odluku o odobrenju ili odbijanju elektroenergetske suglasnosti. Ukoliko Vam je suglasnost odobrena, zajedno s njome, dobit ćete i ugovor o priključenju.

Cijene priključenja na mrežu

Priključenje na mrežu ima svoju cijenu. Cijena je definirana Odlukom Vlade Republike Hrvatske. Cijena se formira kao umnožak zakupljene snage i jedinične cijene jednog kWh snage, a uključuje i isporuku mjernog ormarića, uklopnog sata i limitatora, te izvedbu vanjskog priključka objekta.

Cijene priključenja na mrežu su jednake neovisno radi li se o niskonaponskoj, srednjenaponskoj ili visokonaponskoj mreži. No, one se ipak razlikuju ovisno o lokaciji. Cijene su slijedeće:

 • Područje Grada Zagreba: 1700,00 kn/Kw,
 • Ostala područja RH: 1350,00 kn/kw.

Dakle, navedene cijene su jedinične cijene kilovata snage. Konačna cijena definira se kao umnožak navedenog i zatražene priključne snage.

Primjer izračuna: zatražili ste 5 kW snage a platit ćete: 1,350 x 5= 6,750 kn ili ako se priključenje vrši na području Zagreba: 1,700 x 5= 8,500 kn.

Primjer izračuna: zatražili ste 5 kW snage a platit ćete: 1,350 x 5= 6,750 kn ili ako se priključenje vrši na području Zagreba: 1,700 x 5= 8,500 kn.

Unatoč tome, HEP priključenje naplaćuje prema stvarnim troškovima ukoliko oni nadmaše prethodni iznos. Objasnimo na primjeru.

Primjer: Stvarni trošak priključenja je 10,000 kuna. U tome slučaju, kupac plaća ovu cijenu jer je trošak 6,750 kuna, no dozvoljeno prekoračenje od 20 posto (8,100 kuna) je nadmašeno.

U ovakvim slučajevima, kupcima se daju dvije mogućnosti:

Ovakvi slučajevi su češći na rubnim dijelovima naselje, gdje se rješenje nerijetko postiže tako da se više potrošača istovremeno priključi, čime se troškovi dijele između većeg broja potrošača.

Dobivanje elektroenergetske suglasnosti je neizbježan proces za sve kupce električne energije. Kao ključni dokument kojim se postaje kupac struje, igra važnu ulogu u procesu priključivanja na mrežu zbog određivanja svih tehničkih uvjeta za pojedino obračunsko mjesto. U postupku dobivanja suglasnosti, pripazite da zadovoljite sve tražene uvjete, jer u suprotnom nećete dobiti pristup elektroenergetskoj mreži.