Što je priključna snaga?

Updated on
min reading

Priključna snaga je veličina koja se određuje za svakog kupca pri priključenju na distribucijsku mrežu električne energije. Iskazuje se u obračunskoj jedinici kilovata (kW). Kupac pri priključenju na električnu energiju treba podnijeti zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti. Ovim dokumentom utvrđuju se sve bitne veličine za mjerenje elemenata svakog obračunskog mjesta. Podnošenjem zahtjeva za elektroenergetsku suglasnost, kupcu se daje na znanje koliko će električnih trošila angažirati za potrebe prebivališne nekretnine.

Kako nabaviti elektroenergetsku suglasnost?

Kako bi Vaš dom imao pristup električnoj energiji, potrebno je izdavanje dokumenta elektroenergetske suglasnosti. Za isti se možete obratiti HEP ODS-u, koji je kao operator distribucijskog sustava na području RH zadužen za održavanje i razvoj distribucijske mreže. Dakle, upravo HEP ODS se bavi i izdavanjem ovog tipa dokumenta. Ovo je ključni dokument pri postupku priključivanja na mrežu, i njime postajete kupac električne energije. Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti možete pronaći na web stranicama HEP-a, a podnosi se u pisanom obliku. U zahtjevu treba navesti slijedeće podatke:

 • Adresa građevine,
 • Naziv kupca, adresa i OIB te ime i prezime ovlaštenog potpisnika (za poduzeća); ili ime, prezime, adresa i OIB (za fizičku osobu),
 • Kontakt podatke podnositelja zahtjeva,
 • Opis građevine koju želite priključiti na mrežu (primjerice, obiteljska kuća, poslovna građevina, i slično),
 • Jasno naznačiti radi li se o postojećoj ili budućoj građevini,
 • Kopija katastarskog plana s ucrtanom građevinom za koju tražite priključak (mikrolokacija). U slučaju da se građevina nalazi izvan građevnog područja, potrebno je dostaviti podlogu iz koje je vidljiva makrolokacija Vaše građevine (karta u mjerilu npr. 1:5000 i sl.),
 • Dokaz o vlasništvu nad zemljištem na kojem namjeravate graditi građevinu ili nad postojećom građevinom - ZK izvadak, kupoprodajni ugovor i slično,
 • Odabir vrste priključka – jednofazni ili trofazni,
 • Odabir tarifnog modela – jednotarifni, dvotarifni, samonaplatno brojilo i slično,
 • Tražena vršna snaga u kW,
 • Potrebno je definirati vrstu priključka, tarifni model i traženu vršnu snagu za svako mjerno mjesto (brojilo) u građevini,
 • Planirani datum priključenja.

Kojom snagom se može raspolagati u stanu?

Ukoliko ne raspolažete elektroenergetskom suglasnošću, te ne znate kolika je moguća odobrena priključna snaga za Vaše prebivalište, HEP ODS će Vam odobriti snagu prema „naslijeđenom pravu“ potrošača. Što to znači? Znači da se snaga određuje prema Općim uvjetima, koja minimalno može iznositi 4,6 kW (za jednofazni priključak), te 11,04 kW (maksimalna snaga po jednoj fazi trofaznog priključka).

Kako se određuje cijena priključenja na mrežu?

Naknada za priključenje se definira Pravilnikom o priključenju. Ondje stoji kako je navedena naknada jednaka za sva područja Republike Hrvatske, a iznosi 1,350 kuna (+PDV) po odobrenom kilovatu. Cijena se razlikuje za građane Grada Zagreba, za koji cijena iznosi 1,700 kuna (+PDV) po odobrenom kilovatu. Naknada se naplaćuje svim građanima koji žele priključiti vlastitu građevinu na mrežu, ili pri povećanju priključne snage. Konačna cijena se određuje umnoškom naknade i količine zatražene snage. Primjerice, ukoliko se zatraži 5 kW snage: 1,350 X 5= 6,750 kuna. To, ipak ne znači da ćete u konačnici toliko i platiti. Naime, ukoliko stvarni troškovi priključenja premađuju prethodni iznos za više od 20 posto, naknada se određuje prema stvarnim troškovima. Konkretnije, ako je po izračun HEP-a stvarni trošak 15,000 kuna, to je konačna cifra koju kupac treba platiti jer trošak iznosi 6,750 kuna, te dozvoljeno prekoračenje od 8,100 kuna. U ovakvim slučajevima, kupcima se daju dvije mogućnosti:

 1. Plaćanje priključka,
 2. Čekanje na promjene koje mogu rezultirati smanjenjem stvarnog troška priključenja.

Ovakvi slučajevi su češći na rubnim dijelovima naselje, gdje se rješenje nerijetko postiže tako da se više potrošača istovremeno priključi, čime se troškovi dijele između većeg broja potrošača.

Što ako prekoračim zakupljenu priključnu snagu?

U slučaju angažiranja snage koja je viša od one zakupljene, dobit ćete opomenu od HEP ODS-a. Ako se korisnik nakon dobivene opomene ne pridržava uvjeta, HEP ODS mu može zaračunati dodatne troškove snage iznad priključne. Ukoliko niste u stanju se pridržavati zakupljenih uvjeta, angažirajte višu priključnu snagu koja odgovara Vašim osobnim potrebama. Valja napomenuti kako je priključna snaga vezana samo za određenu obračunsku lokaciju, te se ne može prenositi s jedne lokacije na drugu.

Za sve dodatne informacije, i odgovore na pitanja vezano za ovu tematiku, kontaktirajte HEP ODS, odnosno Vašu lokalnu Elektru