Model tržišta električne energije u RH

Updated on
min reading

Stupanjem novih zakona na snagu 2013. godine, hrvatsko tržište električne energije je organizirano po modelu bilateralnog tržišta čiji je temelj trgovanje električnom energijom bilateralnim ugovorima. Kako se trgovanje provodi, kako se kreću cijene električne energije na veleprodajnom tržištu, te kako su zakonski uspostavljeni okviri za obavljanje energetskih djelatnosti u tržišnim uvjetima- pitanja su na koja donosimo odgovore u ovome članku.

HROTE

Hrvatski operator tržišta energije posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću od 2005. godine. Temeljna djelatnost HROTE-a je organiziranje tržišta električne energije i plina kao javne usluge. Ono što trenutno želimo naglasiti je uloga HROTE-a kao ključnog igrača u donošenju tržišnih pravila u području sektora električne energije. Više o HROTE-u pročitajte na linku:HROTE.

Model tržišta električne energije

Kao što je već spomenuto, u RH se provodi model bilateralnog tržišta, gdje je ključna odrednica trgovanja električnom energijom bilateralni ugovor. Bilateralni ugovori o kupoprodaji se sklapaju između opskrbljivača, trgovca ili proizvođača. Opskrbljivači, trgovci i proizvođači su ujedno i tržišni sudionici koji moraju imati dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti. Objasnimo malo odnos između tržišnih sudionika. Na hrvatskom tržištu električne energije proizvođač električne energije koji proizvodi struju u vlastitim proizvodnim objektima, može prodati energiju trgovcu i opksrbljivaču. Opskrbljivač pak može kupiti električnu energiju od proizvođača, trgovca ili drugog opskrbljivača, a prodati je može svim krajnjim kupcima. Trgovac kupuje električnu energiju od proizvođača, opskrbljivača ili drugog trgovca, a prodaje električnu energiju opskrbljivaču ili drugom trgovcu. Krajnji kupci sklapaju ugovor o opskrbi slobodnim izborom s opksrbljivačem kojeg preferiraju.

Javne usluge električne energije koje spadaju pod regulirane djelatnosti su organiziranje tržišta električne energije, te prijenos i distribucija. Za organiziranje je zadužen već spomenuti HROTE, za prijenos i održavanje prijenosnog sustava je zadužen Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS), a za distribuciju električne energije i održavanje distribucijskog sustava zadužen je HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP ODS).

Trgovanje električnom energijom na području RH

U slijedećoj tablici i na slijedećem grafikonu donosimo Vam prikaz ukupnog iznosa prodane električne energije u Republici Hrvatskoj, prema iznosima iz ugovornih rasporeda tržišnih sudionika te iznosi prodane energije prema ugovornim rasporedima za pokriće gubitaka i za pokriće potrošnje krajnjih kupaca.

Smjer prodaje Energija (MWh)
Ukupan iznos prodane električne energije 43.063.029
Trgovci -->HOPS (za pokrivanje gubitaka) 512.250
Trgovci -->HEP ODS (za pokrivanje gubitaka) 890.132
Opskrbljivači -->Kupci 16.007.234

Ukupni iznos električne energije iz ugovornih rasporeda tvrtki većinom su ostvareni i pripadaju HEP-u koji je postigao rezultat od ukupno 79,66 posto ukupnog obujma trgovanja električnom energijom u RH.

Izvor: Godišnje izvješće HERA- 2013. godini

HOPS i HROTE su 2013. sklopili Sporazum o poslovnoj suradnji kojim su se usuglasili o uspostavi hrvatske burze električne energije sukladno Zakonu o tržištu električne energije. Organiziranje burze bi trebalo doprinijeti razvoju tržišta, te stvaranju uvjeta za uspješno trgovanje na veleprodajnom tržištu. Cilj je da se europske burze električne energije, uključujući i Hrvatsku, povežu do 31. prosinca 2014.

Referentne cijene električne energije

Referentna cijena električne energije pojednostavljeno rečeno, označava cijenu po kojoj su opskrbljivači dužni otkupiti električnu energiju iz obnovljivih izvora i kogeneracije od važećih operatora na tržištu. Često se spominju kao „referentne cijene uravnoteženja“. U rujnu 2013. donesena je Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje, kojom se kao referentna cijena električne energije uzima srednja vrijednost cijena električne energije na regionalnoj burzi BSP i mađarskoj burzi HUPX. Metodologijom je propisano da opskrbljivač pod obvezom javne usluge do stupanja na snagu pravila organiziranja tržišta električne energije ne plaća električnu energiju uravnoteženja.

Izvor: Godišnje izvješće HERA- 2013. godini

Na slici se prikazuju prosječne cijene pozitivnog i negativnog odstupanja u Sloveniji i Hrvatskoj tijekom 2013. Negativna vrijednost znači da je u hrvatskom elektroenergetskom sustavu bilo viška energije, dok pozitivna vrijednost znači manjak energije. Slovenske prosječne cijene pozitivnog odstupanja su niže od hrvatskih, dok je s cijenama negativnog odstupanja obrnuta situacija; one su više od hrvatskih cijena. Slovenske cijene se formiraju temeljem svih prihoda i rashoda u pojedinom satnom intervalu.

Izvor: Godišnje izvješće HERA- 2013. godini

Prethodni grafikon prikazuje kretanje referentne cijene energije u RH u 2013. godini. Referentna cijena je varirala kroz godinu, a kretala se između 57 €/MWh, koliko je iznosila u lipnju i 62,18 €/MWh, koliko je iznosila u veljači.

Zaključak

Hrvatsko tržište električne energije nije još u potpunosti zakonski definirano i regulirano. Ono što još treba ustanoviti, jest tržište energije uravnoteženja. Prije no što HERA uspostavi referentnu cijenu energije uravnoteženja, potrebno je ispuniti neke preduvjete. Kako bi tržište električne energije funkcioniralo u skladu s tržišnim uvjetima i preporukama EU, potrebne su dodatne reforme i promjene, no taj scenarij je neizbježan za Hrvatsku kao novu članicu Europske Unije.