Kretanje cijena električne energije

Updated on
min reading

Cijene električne energije u znatnoj mjeri utječu na budžete hrvatskih kućanstava. Cijene energije su promjenjive, a ovisi o cijeni energenata koji nadalje kreiraju cijenu proizvodnje. Na konačnu cijenu utječe i visina PDV-a kojeg kupci plaćaju u sklopu konačne cijene struje. A kako je cijena električne energije evoluirala kroz godine, pročitajte u nastavku.

Struktura cijene električne energije

Cijena električne energije se kreira uvažavajući nekoliko elemenata:

  • naknadu za uslugu isporuke električne energije;
  • naknadu za obavljanje poslova reguliranja energetskih djelatnosti;
  • naknadu za snošenje naslijeđenih troškova.

Naknada za uslugu isporuke električne energije sadržava troškove:

  • proizvodnje i/ili dobave električne energije;
  • prijenosa električne energije;
  • distribucije električne energije;
  • opskrbe električnom energijom;
  • vođenja elektroenergetskog sustava;
  • organiziranja tržišta električne energije.

Cijena koju kupci plaćaju sadrži i PDV, koji trenutno iznosi 25 posto.

Za kupce na niskom i srednjem naponu prosječna cijena d 2008. do 2013. se kretala između 0,49 kn/kWh i 0,82 kn/kWh ovisno o kategoriji. Detaljnije iznose pronađite u tablici niže.

Prosječne ukupne prodajne cijene električne energije za krajnje kupce po kategorijama u razdoblju 2008.-2013. (kn/kWh)

Krajnji kupci 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Kupci na srednjem naponu 0,49 0,58 0,58 0,58 0,61 0,60
Kupci na NN-poduzetništvo 0,64 0,72 0,74 0,73 0,79 0,78
Kupci na NN-kućanstva 0,64 0,70 0,70 0,70 0,78 0,82
Ukupno kupci na NN 0,64 0,71 0,72 0,72 0,79 0,80

Prosječne cijene električne energije za krajnje kupce na tržištu, drugo polugodište 2013. g. (kn/kWh)

Polugodište Cijena
2011. 2012. 2013.
II. 0,380 0,397 0,389

 

U prethodnoj tablici prikazuju se prosječne cijene za krajnje kupce električne energije. Iz tablice je vidljivo kako je prosječna cijena električne energije pala u 2013. godini kada je u potpunosti nastupila liberalizacija tržišta.

Europske cijene električne energije

Na slijedećem grafikonu prikazano je kretanje cijena električne energije u europskim zemljama. Prvi grafikon vrijedi za kategoriju kućanstva, dok drugi prikazuje kretanje cijena za kategoriju poduzetništva. U kategoriji kućanstva uočen je trend porasta cijena električne energije, dok konkretno u RH cijene su nakon uočljivog rasta u 2012., neznatno pale u slijedećoj godini.   

Promjene ukupnih cijena električne energije u europskim zemljama za krajnje kupce kategorije kućanstvo 

Izvor: Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu

U kategoriji poduzetništva, na području RH se desio obrnuti scenarij. Na prijelazu sa 2011. na 2012. godinu uočava se skok cijena, no u 2013. rast se nastavio u slabijem intenzitetu. U usporedbi s europskim zemljama, cijene električne energije su podosta niže od mnogih zemalja.

Promjene ukupnih cijena električne energije u europskim zemljama za krajnje kupce kategorije poduzetništvo 

Izvor: Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu

Ukupna cijena električne energije za kategoriju kućanstvo u zemljama EU, BIH i Crnoj Gori- drugo polugodište 2013. godine

Izvor: Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu

Ukupna cijena električne energije za kategoriju poduzetništvo u zemljama EU, BIH i Crnoj Gori- drugo polugodište 2013. godine

Izvor: Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu

Na prethodnim grafikonima prikazana je cijena električne energije koja je rezultat osnovne cijene, te dodatnih poreza i naknada. U usporedbi s ostalim zemljama, uočava se kako u RH učešće poreza i naknada koje se plaćaju na električnu energiju nije toliko izraženo.

Koliki postotak cijene čine pojedine stavke?

Najveći udio u konačnoj cijeni energije u RH čini osnovna cijena energije, nakon čega slijede naknade za distribuciju, te PDV. Detaljniju strukturu potražite na grafikonu koji slijedi.

Struktura cijene električne energije za krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo u 2013.

Izvor: Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu

*dodatak - Prosječna prodajna cijena električne energije (2007.-2012.) prema Eurostat metodi

Kategorija 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Kućanstva-Da
godišnja potrošnja< 1000 kWh
1,09 1,23 1,10 1,09 1,17 1,39
Kućanstva- Db
godišnja potrošnja 1000-2500 kWh
0,64 0,76 0,67 0,67 0,75 0,90
Kućanstva- Dc
godišnja potrošnja 2500-5000 kWh
0,58 0,69 0,68 0,68 0,70 0,83
Kućanstva- Dd
godišnja potrošnja 5000-15000 kWh
0,55 0,65 0,66 0,66 0,66 0,79
Kućanstva De
godišnja potrošnja >15000 kWh
0,52 0,62 0,63 0,63 0,64 0,29
Poduzetništvo Ia
godišnja potrošnja <20 MWh
0,68 0,81 0,84 0,85 0,85 0,98
Podzetništvo Ib
godišnja potrošnja 20-500 MWh
0,58 0,72 0,75 0,76 0,76 0,84
Poduzetništvo Ic
godišnja potrošnja 500-2000 MWh
0,54 0,68 0,66 0,66 0,67 0,70
Poduzetništvo Id
godišnja potrošnja 2000-20000 MWh
0,46 0,58 0,57 0,57 0,57 0,60
Poduzetništvo Ie
godišnja potrošnja 20000-70000 MWh
0,34 0,43 0,45 0,49 0,44 0,45
Poduzetništvo If
godišnja potrošnja 70000-150000 MWh
0,30 0,39 0,41 0,39 0,40 0,45
Poduzetništvo Ig
godišnja potrošnja >150000 MWh
0,33 0,42 - 0,43 - -