Kretanje cijena plina

Updated on
min reading

Cijena plina mijenja se iz godine u godinu. Dakle, cijene plina su promjenjive, a samim time su značajne za kućanstva čiji budžeti ovise i o cijenama plina.

Na cijenu plina utječu svi zavisni troškovi proizvođača plina, a to uključuje i sve naknade za korištenje transportnog sustava, te sve ostale naknade i troškove sukladno važećim zakonima i propisima. Krajnji kupci plina plaćaju i PDV u sklopu korištenja plinske mreže.

A što sve uključuje cijena plina, i kako se ona mijenjala tijekom godina, opisali smo u nastavku.

Struktura cijene plina

Cijena prirodnog plina nije jedinstvena, već ovisi o nekoliko elemenata. Kod formiranja cijene plina, bitno je naglasiti razliku između nabavne i prodajne cijene plina.

Ukupna nabavna cijena plina se formira uvažavajući slijedeće elemente:

Ukupna prodajna cijena se formira kao zbroj ukupne nabavne cijene i troška opskrbe.

Prodajna cijena= ukupna nabavna cijena + trošak opskrbe

Za krajnje kupce kategorije kućanstvo i poduzetništvo na prodajnu cijenu dodaje se i PDV, čija je trenutna stopa 25 posto.

Godišnja evolucija cijene plina

Cijene prirodnog plina za kupce kategorije kućanstvo su u Hrvatskoj kroz zadnjih deset godina zabilježile varijacije. Cijena plina je bila u laganom porastu do 2007. godine, nakon čega je nastupila lagana stagnacija cijene sve do 2009. Potom je ponovno nastupio porast cijene koji je nastavljen i u 2012. godini.

Prosječna cijena za krajnje kupce kategorije kućanstvo zabilježila je najveći rast zadnjih godina. Prosječna cijena bez PDV-a u 2012. iznosila je 0,282245 kn/kWh, a u 2013. je dosegla iznos od 0,3121 kn/kWh.

Prosječna prodajna cijena plina od 2000-2010. s uračunatim PDV-om

Usporedba cijene plina u Hrvatskoj i Europskoj Uniji

Hrvatska se može pohvaliti gotovo najnižim cijenama plina za kategoriju kućanstva. Cijene plina su niže u Mađarskoj i Rumunjskoj (vidljivo na grafikonu niže).

U većini europskih zemalja cijene plina bile su u konstantnom porastu od 2004.-2007. godine. Trend porasta je nakon toga zaustavljen, a u Hrvatskoj je čak došlo do smanjenja cijene plina za kućanstva. 2008. Ponovno nastupa rast cijena, no rast je zaustavljen već slijedeće godine kada u većini europskih zemalja dolazi do ponovnog pada cijene prirodnog plina.

Na grafu je prikazano kretanje cijene prirodnog plina kroz godine u zemljama Europske Unije.

Izvor: Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2012. godinu