Cijene plina (m3)

Updated on
min reading

Cijena plina se obračunava u kilovatsatima. Ipak, na Vašim brojilima potrošnja plina se izražava u kubičnim metrima. Detaljnije smo opisali postupak konverzije u kilovatsate, te koliko iznosi cijena kubičnog metra prirodnog plina.

Sukladno Zakonu, danas se cijene plina izražavaju u kWh. Naime, 2012. godine propisano je Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnim plinom da se obračun isporučene količine plina izražava u kunama po kWh, umjesto dotadašnjeg obračuna u kunama po m3.

Pretvorbeni faktor

Za pretvorbu m3 u kWh koristi se propisani pretvorbeni faktor koji iznosi 9,2607 (kWh/Sm3). Navedeni faktor se prilikom obračuna umanjuje ili uvećava za razliku izmjerene donje ogrjevne vrijednosti isporučenog plina. Donja ogrjevna vrijednost je (Hd) je toplina koja je oslobođena procesom izgaranja goriva, bez dodatnog iskorištavanja topline kondenzacije vodene pare. Energija isporučenog plina se u konačnici izračunava na način da se količina isporučenog plina u m3 pomnoži s donjom ogrjevnom vrijednošću plina. Utrošena vrijednost plina je navedena na svakom računu za pripadajuće obračunsko razdoblje, a izračunava se prema slijedećoj formuli:

E (kWh) = V (Sm³) • Hds,pros (kWh/Sm³)

E (kWh) = energija isporučene količine plina za obračunsko razdoblje zaokružena na cijeli broj

V (Sm³) = količina (volumen) isporučenog plina utvrđena očitanjem mjernog uređaja za obračunsko razdoblje zaokružena na cijeli broj

Hds, pros (kWh/Sm³) = prosječna izmjerena donja ogrjevna vrijednost plina, utvrđena za obračunsko razdoblje, zaokružena na šest decimalnih mjesta

Cijene plina

Trenutne cijene plina određene su Metodologijom za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina koju predlaže HERA. HERA je jedna od ključnih institucija s ulogom reguliranja cijene plina.

HERA cijenu plina kreira na način da se odrede fiksni i varijabilni dio cijene. Varijabilni dio cijene čine troškovi nabave, transporta, distribucije, te opskrbna marža. Fiksni dio cijene čini mjesečna naknada za pokrivanje fiksnog troška distribucije plina za pojedino obračunsko mjesto. Na konačnu cijenu plina dodaje se i stopa PDV-a koja trenutno iznosi 25 posto.

Cijena isporučenog plina se razlikuje ovisno o tarifnim modelima. Kategorija kućanstva koristi tarifne modele od T1-T5. HERA-inom Metodologijom određene su i fiksne cijene naknade.

Kako se kreću cijene navedenih tarifnih modela za kućanstva, pogledajte niže u tablici.

Vrsta tarifne stavke Krajnja cijena opskrbe plinom u kn/ kWh (bez PDV-a) Fiksna mjesečna naknada (kn/kWh)
TM1 0,3218 10,00
TM2 0,3104 10,00
TM3 0,3047 20,00
TM4 0,3028 30,00
TM5 0,3009 40,00

*cijene su važeće za korisnike plina Gradske plinare Zagreb

Primjer izračuna

Tarifni model = TM2 (10,00 kn bez PDV-a)

Početno stanje brojila = 0 Sm³

Očitano stanje brojila = 100 Sm³

Potrošnja: V = 100 Sm³

Hds, pros = 9,609419 (kWh/Sm³)

E (kWh) = V (Sm³) • Hds,pros (kWh/Sm³)

Iznos računa = 100 (Sm³) • 9,670186 (kWh/Sm³) • 0,3131 (kn/kWh) + 10,00 kn = 312,10 kn(bez PDV-a)

U izračun cijene, uz navedenu formulu, mora se nadodati iznos fiksne naknade, te cijene plina po kilovatsatu.

Komparacija cijena plina- europske zemlje

Tablice u nastavku prikazuju evoluciju prosječne cijene plina u Europi između 2013. i 2014. za kategoriju kućanstva i industrije (izvor:Eurostat). Hrvatska se pojavljuje u obje godine kao zemlja s nešto nižom cijenom plina od ostalih europskih zemalja. Pritom je cijena plina u Hrvatskoj zntno pala u 2014. godini.