Sklapanje ugovora- HT

Updated on
min reading

Želite sklopiti ugovor za opskrbu električnom energijom, a odlučili ste se za Hrvatski Telekom? Niste sigurni na što se time obvezujete? U nastavku donosimo podrobnije detalje oko sklapanja ugovora s HT-om.

Procedura sklapanja ugovora

Nakon uspješnog prelaska na novog opskrbljivača, slijedi sklapanje ugovora. Ugovorom o opskrbi električnom energijom opskrbljivač se obvezuje na opskrbu kupca električnom energijom, dok se kupac obvezuje podmiriti obveze za dostavljene usluge.

Sama procedura sklapanja ugovora podrazumijeva ispunjavanje Zahtjeva za sklapanje ugovora u kojemu se traže slijedeći podaci:

 • ime i prezime,
 • naziv,
 • adresu/sjedište,
 • OIB,
 • broj poslovnog računa (za Kupce kategorije poduzetništvo),
 • kontakt telefon, e-mail adresu,
 • šifru djelatnosti (za Kupce kategorije poduzetništvo),
 • broj OMM-a i adresu/e na kojoj se nalazi OMM

Nakon ispunjenja Zahtjeva, opskrbljivač će pripremiti ugovor i dostaviti ga kupcu na potpis. Ukoliko se podaci kupca promijene nakon sklapanja ugovora, dužan je dostaviti bilo kakve promjene, i to najkasnije u roku od 5 dana nakon promjene. Potpisivanjem ugovora, kupac potvrđuje da je vlasnik nekretnine koja će biti predmetom opskrbe energijom, ili da ima pravo korištenja iste. Stoga je dužan dostaviti opskrbljivaču pripadajuću dokumentaciju (zemljišno-knjižni izvadak, ugovor o kupoprodaji, izjavu vlasnika i sl.). Ukoliko dođe do promjene vlasnika ili slično, time prestaje obveza iz ugovora, a kupac je dužan dostaviti opskrbljivaču zahtjev za odjavu obračunskog mjesta, i to najkasnije slijedeći radni dan od trenutka nastanka promjene.

Obveze opskrbljivača su:

 • isporuka električne energije, osim u slučajevima nastanka više sile, prekida isporuke zbog ponašanja kupca, zbog nastupa neovlaštene potrošnje, zbog prekida isporuke koji nisu u nadležnosti opskrbljivača ili na iste ne može utjecati,
 • Opskrbljivač ne obavlja i nije nadležan za dužnosti ODS-a. U slučaju problema, kupac mora samostalno uređivati odnose s ODS-om. Za cijelo vrijeme trajanja Ugovora mora biti izdana elektroenergetska suglasnost, sklopljen Ugovor o priključenju i Ugovor o korištenju mreže. Kvalitetu električne energije osigurava HEP ODS,
 • Opskrbljivač će za kupca besplatno izvršiti postupak promjene opskrbljivača i arhiviranje podataka o mjernim vrijednostima za razdoblje od najmanje godinu dana,
 • Opskrbljivač će sve nužne informacije redovito objavljivati na svojoj internetskoj stranici,
 • Opskrbljivač je dužan pratiti kvalitetu usluga kupcima te analizu kvalitete usluga objaviti na svojim internetskim stranicama.
 • Opskrbljivač se mora pridržavati se svih odredbi i obveza propisanim važećim propisima kojima se uređuje tržište električne energije.

Obveze kupca su:

 • Imati sklopljen odgovarajući ugovor s ODS-om, za cijelo vrijeme trajanja ugovora,
 • Obavijestiti opskrbljivača o bilo kojem događaju koji može imati za posljedicu isključenje iz distribucijskog sustava ODS-a, odnosno bilo koju promjenu vezano za predmet Ugovora, i to najkasnije sljedećeg radnog dana,
 • Dopustiti ODS-u provođenje instalacije, zamjene i uklanjanja mjernog uređaja i nužni pristup mjernom uređaju,
 • Održavati trošila električne energije i mjerne uređaje u odgovarajućem stanju i omogućiti tehničke podatke i izvještaje o stručnom nadzoru i testiranju na zahtjev ODS-a,
 • Održavati odgovarajuće tehničke mjere koje mu najavi ODS kako bi spriječio mogućnost utjecanja na kvalitetu isporučene električne energije,
 • Dopustiti ODS-u inspekciju trošila električne energije i metoda rada svih uređaja,
 • Koristiti električnu energiju samo u svrhu za koju je ugovor sklopljen,
 • Obavijestiti Opskrbljivača o bilo kojoj promjeni njegovih podataka navedenih u Ugovoru, i to najkasnije u roku od pet radnih dana od dana nastanka promjene,
 • Kupac se obvezuje da neće sklopiti ugovor o opskrbi električnom energijom s bilo kojim drugim opskrbljivačem,
 • Da će podmiriti svoje obveze u roku,
 • Čuvati mjerni uređaj, štititi ga od oštećenja ili krađe,
 • Obavijestiti opskrbljivača o bilo kojem kvaru mjernog uređaja, i to najkasnije u roku od 3 dana,
 • Obveza kupca o ustupanju i prenošenju prava iz ugovora, s prethodnim pisanim pristankom opskrbljivača,
 • Obveza kupca da ne vrši nikakve radnje koje bi mogle učiniti ugovor nevaljanim.

Cijene usluga

Važeći cjenik usluga određuje opskrbljivač cjenikom usluga. Cijena koju plaća kupac je ona cijena koja je važeća na dan sklapanja ugovora. Opskrbljivač je ovlašten mijenjati cijene električne energije u svakom trenutku. Ukoliko dođe do promjene cijena, HT će obavijestiti sve kupce najmanje 30 dana prije stupanja novh cijena na snagu. Obavijest će biti javno objavljena na internetskoj stranici HT-a, te će obavijest kupac zaprimiti uz mjesečni račun. U slučaju nezadovoljstva novim cijenama, kupac je ovlašten raskinuti ugovor bez naknade, i to u roku od 30 dana od objave izmjena cijena. Zahtjev za raskid ugovora mora se podnijeti u pisanom obliku.

Opskrbljivač dostavlja mjesečni račun do petnaestog radnog dana nakon isteka pojedinog mjesečnog razdoblja. Ukoliko kupac ne podmiri novčane obveze na vrijeme, opskrbljivač ima pravo zaračunati zakonske zatezne kamate. Ako kupac ne plati cjelokupni iznos računa do dana dospijeća navedenog na računu, primit će pisanu opomenu za plaćanje računa. U opomeni je jasno navedeno kako će opskrbljivač zatražiti isključenje sa distribucijske mreže ukoliko kupac ne podmiri novčane obveze u roku od 15 dana od dostavljanja opomene (danom dostave smatra se treći dan od dana kad je opomena dostavljena ili uručena poštanskom uredu).

HT će zatražiti od ODS-a ponovno priključenje na mrežu u roku od 24 sata nakon što kupac podmiri sve novčane obveze. Kupac će u tom slučaju morati platiti sve naknade i troškove obustave, te ponovne uspostave opskrbe struje.

Otkazni rok za raskid ugovora je 15 dana, a svaka strana može raskinuti ugovor uz prethodnu pisanu obavijest.

U slučaju raskida ugovora od strane kupca, a ugovor sadrži ugovornu obvezu, kupac je dužan platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i uslugu koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za kupca.

U svim slučajevima raskida ugovora sve novčane obveze moraju biti podmirene.

U slučaju bilo kakvih prigovora, kupac ima pravo na reklamaciju koju podnosi u pisanom obliku (uključiva i elektronička pošta). Kao prilog reklamaciji kupac dostavlja i dokumentaciju kojom se dokazuje da je prigovor osnovan. Korisnička podrška HT-a će donijeti odluku o utemeljenosti prigovora, te izvijestiti kupce o konačnoj odluci pisanim putem u roku od 15 dana od podnošenja prigovora. Ako imate nejasnoća, kontaktirajte izravno HT.